کانال بازی بیدل
3.39K members
21.1K links
کانال رسمی بازی محبوب و پرطرفدار بیدل
هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
🏆 برنده: مجموع امتیاز کمتر

🤖 Game @BeeDelBot

📞 Contact @TRexSupport

📣 Channel @TRexGames
Download Telegram
to view and join the conversation
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 عـٍٍٜٓٓـٍٍٍٜ٘ٗل
‎(خبره ⭐️⭐️)

👻 🦩
‎(استاد 🎖) ‎🔥1224 🔝5%

💀 Safora
‎(فرازمینی 🎖) ‎🔥1432 🔝1%

💀 💙پو℘ـَ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1263 🔝1%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 💲💐solin💲💐
‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1215 🔝3%

👶 ...
‎(نوب ⭐️)

🧛 Reza
‎(ربات ⭐️) ‎🔥1330 🔝3%

🧛asal➵
‎(استاد بزرگ 🎖) ‎🔥1207 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Reza ‎(ربات ⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Ehsan1986
‎(سوپر ربات 🎗) ‎🔥1403 🔝1%
🏵 گروه مهیج سرگرمی سامیار

👻 HOOMAN
‎(استاد بزرگ 🎗) ‎🔥1236 🔝5%

👻 رامین نکونام
‎(استاد ⭐️) ‎🔥1208 🔝5%

🧛 مصطفی
‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1244 🔝3%
🏵 ســـامیار


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 رامین نکونام ‎(استاد ⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 Saeid
‎(ربات 🎗) ‎🔥1187 🔝3%

👶 داریوش
‎(متوسط ⭐️⭐️)

👶 Ÿä30ñ
‎(نوب ⭐️⭐️)

👶 ◤ྂ᠙꯭🐾᭄ℱᎯᝨℰℳℰℋ�
‎(متوسط 🎗)


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 داریوش ‎(متوسط ⭐️⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 Rezvan
‎(متوسط ⭐️)

🧛 Sattar
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1300 🔝3%
🏵 @sat7575

👶 ᎩᏗᏕᎷᏗᏁ🌹
‎(نوب ⭐️⭐️⭐️)

🧛 رضا
‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1219 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز @sat7575😎💪😍👇

🏆 Sattar ‎(افسانه ⭐️⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 پژمان
‎(خبره ⭐️⭐️⭐️)

🧛 ๓áŕ¥à๓
‎(ربات 🎗) ‎🔥1197 🔝3%

👶 2021
‎(نوب ⭐️⭐️⭐️)

👶 M@N
‎(خبره ⭐️)


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 پژمان ‎(خبره ⭐️⭐️⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 💙Navid💙
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1227 🔝3%

💀 🤖 Gorgosaurus Bot(Beta) 🔝1%

💀 🤖 Torosaurus Bot(Beta) 🔝1%

🧛 ραяι
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1258 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 💙Navid💙 ‎(افسانه ⭐️⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره ویژه✳️
🔰مقدار: 50 امتیازی
🔱حداقل سطح: متوسط🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

👻 M҉O҉H҉A҉M҉A҉D҉
‎(استاد ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1249 🔝5%

💀 مهرسام
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1399 🔝1%

👶 ᴹMʀ
‎(متوسط ⭐️⭐️)

💀 ⓔⓜⓐⓓ
‎(فرازمینی 🎗) ‎🔥1193 🔝1%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 ⓔⓜⓐⓓ ‎(فرازمینی 🎗)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 ساناز
‎(ربات 🎗) ‎🔥1190 🔝3%
🏵 گروه چت وسرگرمی

👶 -Mehrab
‎(نوب 🎖)

💀 Safora
‎(فرازمینی 🎖) ‎🔥1432 🔝1%

👶 🤐
‎(نوب 🎖)


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز گروه چت وسرگرمی😎💪😍👇

🏆 ساناز ‎(ربات 🎗)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👻 فاطی
‎(استاد ⭐️⭐️) ‎🔥1199 🔝5%

🧛 💙Navid💙
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1227 🔝3%

💀 امید
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1268 🔝1%

🧛 Reza
‎(ربات ⭐️) ‎🔥1330 🔝3%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 Reza ‎(ربات ⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👻 🦩
‎(استاد 🎖) ‎🔥1224 🔝5%

💀 hadi
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1406 🔝1%

👶 𝓕𝓪𝓽𝓮𝓶𝓮𝓱
‎(نوب ⭐️)

👻 Omid
‎(استاد 🎖) ‎🔥1216 🔝5%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 🦋 οмiδε ζεηδΞg
‎(استاد 🎗) ‎🔥1205

👶 ✘ 𝗦 𝗔 𝗠 ✘
‎(نوب 🎖)

🧛 Sattar
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1300 🔝3%
🏵 @sat7575

💀 💙پو℘ـَ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1263 🔝1%


بازی به پایان رسید و برنده این رقابت مهیج کسی نیست جز [بدون لقب]😎💪😍👇

🏆 💙پو℘ـَ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜ ‎(سوپر ربات ⭐️)
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Mojtaba
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1498 🔝1%

👻 Faeze
‎(استاد ⭐️) ‎🔥1252 🔝5%

🧛 Fムɦɨოム
‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1222 🔝3%

💀 mohsen
‎(ربات ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1281 🔝1%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 🌟ႮℛᗅℕႮՏ🌟
‎(افسانه ⭐️⭐️) ‎🔥1188 🔝3%

🧛 Masoud
‎(افسانه ⭐️) ‎🔥1201 🔝3%

👻 @li
‎(استاد بزرگ 🎗) ‎🔥1173 🔝5%


👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

🧛 Lorenzo
‎(افسانه ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1318 🔝3%

💀 RabinHood
‎(فرازمینی 🎗) ‎🔥1317 🔝1%
🏵 @Hack3r2

🧛 Reza
‎(ربات ⭐️) ‎🔥1330 🔝3%

👶 ᴹMʀ
‎(متوسط ⭐️⭐️)


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی


💪 نفرات این رقابت😎👇
🖐 🍁 Sheyda 🍂 ‎(ربات ⭐️)

👈برای جوین شدن اینجا کلیک کنید👉
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 3 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Farzad
‎(فرازمینی 🎗) ‎🔥1240 🔝1%

💀 Esmaeil.M
‎(فرازمینی ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1452 🔝1%
🏵 دهکده المپیک

👻 Ebrahim
‎(استاد 🎖) ‎🔥1240 🔝5%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 محمدرضا
‎(نوب 🎖)

💀 Safora
‎(فرازمینی 🎖) ‎🔥1432 🔝1%

👻 Ebrahim
‎(استاد 🎖) ‎🔥1251 🔝5%

👻 حمید
‎(استاد بزرگ ⭐️⭐️) ‎🔥1228 🔝5%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 100 امتیازی
🔱حداقل سطح : خبره 🎗


💪 نفرات این رقابت😎👇

💀 Mohsen
‎(ربات ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1299 🔝1%

🧛 ༒࿇❦ مـــܔ࿐مـــ
‎(ربات 🎗) ‎🔥1334 🔝3%

👻 @saeedm1988
‎(استاد 🎖) ‎🔥1250 🔝5%

💀 Behnam
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1434 🔝1%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢
🕹بازی بیدل❤️🥳

هر برگ ❤️: 1️⃣ منفی
برگ ♠️Q : 3️⃣1️⃣ منفی
برنده: مجموع امتیاز کمتر

🎮نوع بازی: 4 نفره
🔰مقدار: 50 امتیازی💪 نفرات این رقابت😎👇

👶 Rezvan
‎(متوسط ⭐️)

💀 افسانه🌻
‎(سوپر ربات ⭐️) ‎🔥1334 🔝1%

🧛 سـََ۪۪۪ؒؔؒؔؒؔؒؔ
‎(استاد بزرگ 🎖) ‎🔥1197 🔝3%

💀 امید
‎(سوپر ربات ⭐️⭐️⭐️) ‎🔥1268 🔝1%


🟢🔴در حال برگزاری🔴🟢